Verenigings update

Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging. Kort na iedere bestuursvergadering houden we hiermee de vereniging op de hoogte van enkele zaken die over de bestuurstafel zijn gekomen.


Tijd … voor Beleid

Dit blijft een vast onderwerp in deze update. Mede omdat het bestuur en leden hier best wat tijd en aandacht in stoppen. Voor nu alvast even een tipje van de sluier.


De basis: een veilig sportklimaat.

De basis van ons beleid zal moeten steunen op een vereniging met een “veilig sportklimaat”. Hieronder valt logischerwijs dat extreme incidenten binnen onze vereniging voorkomen moeten worden. Maar ook aspecten die minder extreem, doch wel ongewenst zijn binnen een vereniging, moeten we uitbannen. Binnen vele verenigingen komen ze wekelijks voor: ongewenste stijlen van trainen en coachen, ongewenst manieren van aanmoedigen door supporters, de manier van elkaar zien, horen en respecteren in bestuur en commissies, etc. etc. Vanuit het KNKV worden de methodiek van de 4 V’s gebruikt om tot het gewenste klimaat te komen:

1. Verenigingsbrede gedragscode

2. Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

3. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vrijwilligers

4. Vakkundig geschoolde trainer/coaches

Wij hebben veel hiervan reeds op orde en werken nu aan de rest.


Sportief

Dat is de eerste pijler van ons beleid. Naast sportief in de sport, willen we ook buiten de lijnen een sportieve vereniging zijn. Tolerant, open, correct en netjes: zomaar enkele woorden die de lading dekken. Als eerste wordt er door een groepje nu gewerkt aan “De Blauwe Draad”; een plan voor “wat en hoe” met ons korfbalspel, training, coaching, etc.


Groei

Dit is de tweede pijler en behelst ook meerdere aspecten. Natuurlijk het groeien van de vereniging zelf; het ledenaantal. Met een stand per 31-12-2023 van 335 leden zijn we hier al goed mee aan de slag. Een werkgroep werkt verder aan dit aspect door te benoemen wat belangrijk is voor ledengroei en -behoud en dit te organiseren.

Andere aspecten van groei zijn bv. het groeien in sportaanbod (Kangoeroe Klup, KorfbalFit, G-Korfbal, etc.) of het laten groeien van de capaciteiten van ons bestuur en commissies (bv. door training en opleiding) o.a. voor groei van organisatorische kwaliteit. Als start is de focus dus op groei van DOS-WK door ledengroei en -behoud.


Samen

Dit is de derde pijler. Vanuit de WordCloud die met met input van de leden hebben gemaakt, vallen hier woorden onder als familie, gezelligheid, saamhorigheid, etc. Aspecten die uitstralen dat we zaken graag door samenwerking oppakken en elkaar ruimte geven om te ontwikkelen en te genieten. Wij denken dat deze pijler al sterk ontwikkeld is binnen DOS-WK en dat het verder inkleden van een “veilig sportklimaat” hier aan bij gaat dragen.


Financiële update

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft de penningmeester ons meegenomen door de huidige status van onze inkomsten en uitgaven t.o.v. onze begroting. In hoofdlijnen kunnen we gerust zijn en loopt alles keurig op plan. De post “Bestuurskosten” laat wel een uitschieter zien t.g.v. een eenmalige uitgave: een akte voor Recht van Opstal i.s.m. de Gemeente Enschede voor onze zonnepanelen die op het dak van de kleedkamers liggen. Tijdens de JALV in juni gaat u deze ongetwijfeld weer benoemd zien worden.


’t Trefhoes in de steigers

Ons Trefhoes staat nog steeds in de steigers. De meterkast en kozijnen zijn vervangen en radiotoren zijn opnieuw geplaatst. Ook is zorg besteed aan het vocht in de kruipruimte door een pomp te plaatsen. De weersomstandigheden hebben helaas nog niet toegelaten dat het dak en het voegwerk kan worden afgerond. Dit staat dus nog te gebeuren.


Trainerscarrousel

Zoals bekend zal onze hoofdtrainer Ruben Burchartz per einde seizoen, na 4 seizoenen bij ons actief te zijn geweest, zijn ambities verder vormgeven bij een andere vereniging, te weten bij Zwart Wit in Delden.

De Commissie Korfbal heeft hierover ondertussen meermaals contact gehad met de spelersraad van de selectie. Diverse opties zijn hierbij op tafel gekomen en onderzocht, tot op heden nog zonder succes. Wij zetten de zoektocht met vereende kracht voort en hopen spoedig met goed nieuws te kunnen komen.


Kantine Diekmanhal

Doordat Loek en Nine “met pensioen” zijn en er nog geen opvolgers zijn, dreigde de kantine in de Diekmanhal voorlopig gesloten te worden. Niet best voor onze gasten en onze eigen sporters en toeschouwers. Gelukkig hebben alle zaalsportvereniging dit opgepakt en is de kantine op veel momenten toch weer open. Wij plannen dit samen met NRC ’22. Het is nog even wennen hoe het allemaal werkt, maar hopelijk houden we dit zo eventjes vol tot het einde van het zaalseizoen. Aanstaande zaterdag hebben we nog een gat in de planning van 16:00 tot 18:30 uur; hopelijk zijn er nog DOS-WK-ers beschikbaar om te helpen.

Zoals reeds gemeld zullen al deze inspanningen een leuk zakcentje voor onze vereniging opleveren. Deze inkomsten zijn niet begroot en willen we graag een bestemming geven die past bij de aard van de inspanning die is geleverd. Het bestuur broedt nog op een goede bestemming.


Good goan!


René Gelderman

voorzitter